VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej v skratke len VZP) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode  www.botkovo.sk, ktorého prevádzkovateľom je Ing. Martina Hlinková – Botkovo, s miestom podnikania Šintava 172, Šintava 92551,  IČO: 53 484 011,  zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Galanta, OU-GA-OZP-2020/014626-2, č. živnostenského registra 220 – 35705, email: info@botkovo.sk, tel. č.: +421 908 205 607 (ďalej len prevádzkovateľ alebo predávajúci).

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Tieto VZP  určujú obsah kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej.

Všetky vzťahy vznikajúce medzi Zmluvnými stranami podľa týchto VZP a v súvislosti s uzatvorenou zmluvou podľa týchto VZP  sa spravujú s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že účastníkom zmluvy nie je Spotrebiteľ, riadia sa vzťahy osobitnou dohodou účastníkov zmluvy, a to bez ohľadu na formu jej uzatvorenia, a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení.

Tieto VZP sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami neupravené týmito VZP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom a účinnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom a účinnom znení, zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

Vymedzenie pojmov

 

N účely týchto VZP a zmlúv uzatváraných podľa nich majú výrazy definované nižšie v tejto časti VZP a tiež na inom mieste v týchto VZP majú význam, ktorý je im v týchto VZP priradený. Na výklad pojmov, ktoré v týchto VZP nie sú definované sa použije definícia uvedená v príslušnom právnom predpise Slovenskej republiky a ak právne predpisy takýto výraz nedefinujú, použije sa gramatický výklad.

Na účely týchto VZP:

 

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Dodávateľom je predávajúci a spotrebiteľom je vždy Kupujúci.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba definovaná v týchto VZP identifikačnými údajmi, a teda osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

 Spotrebiteľ je fyzická alebo osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúci je na účely týchto VZP spotrebiteľom.

Kupujúci je osoba, ktorá sa ako Kupujúci identifikuje v Objednávke.

Zmluvné strany sú vždy predávajúci a Kupujúci spoločne.

Objednávka je úkon Kupujúceho vymedzený v týchto VZP, ktorým Kupujúci prejaví záujem o uzatvorenie Zmluvy podľa týchto VZP. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.botkovo.sk sú záväzné a vykonaním úkonu opísaného v predchádzajúcej vete je Kupujúci viazaný prejavom svojej vôle uzatvoriť Zmluvu až do okamihu splnenia záväzkov zo Zmluvy obidvoma Zmluvnými stranami. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim za podmienok stanovených v týchto VZP spôsobom upraveným v týchto VZP.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.botkovo.sk. 

Produktom je hnuteľná vec, ktorú sa predávajúci podľa zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu. Produktom sa rozumie tovar.

 

Uzatváranie zmlúv

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy – kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.botkovo.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Pridať do košíka”. Po ukončení nakupovania zobrazí zákazník obsah košíka kliknutím na “Nákupný košík”, a klikne na tlačidlo “Skontrolovať a objednať”, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby a pod.), čo potvrdí kliknutím na tlačidlo “Objednávka s povinnosťou platby”.

 Zmluva sa uzatvára na základe prijatia návrhu na uzatvorenie zmluvy kupujúcim, ktorým je odoslanie objednávky kupujúcim. Zmluva vzniká okamihom  potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci potvrdí odoslaním potvrdenia na zadaný e-mail kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán).

Na potvrdenie objednávky a uzatvorenie zmluvy nemá kupujúci právny nárok.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto VZP a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky obsah zmluvy určený v týchto VZP skontrolovať a navrhnúť predávajúcemu úpravy a zmeny podmienok uzatváranej zmluvy, v prípade, že v objednávke návrh na úpravy a zmeny neuvedie, platí, že súhlasí s podmienkami zmluvy a jej obsahom tak, ako sú tieto určené v týchto VZP.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci má právo navrhnúť uzatvorenie zmluvy v inom jazyku, predávajúci je oprávnený v takom prípade zmluvu neuzatvoriť.

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť oboznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

 

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné a iné poplatky a platby), ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby na úhradu kúpnej ceny:

 • platba kartou
 • dobierkou
 • prevodom na účet

 Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom splatenia celej jej sumy v jednej splátke predávajúcemu.

Dodacie podmienky

Predávajúci dodáva kupujúcemu tovar použitím tretej osoby resp. tretích osôb doručovaním tovaru na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo Packeta Slovakia s. r. o.

Tovar, ktorý je v sklade predávajúceho a je na webovej stránke označený slovom skladom, je expedovaný najneskôr  v pracovný deň nasledujúci po potvrdení objednávky predávajúcim a spravidla doručený od 24 – 48 hodín odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, ak kupujúci zvolil a vykonal platbu kartou alebo ak zvolil zaplatenie dobierkou.

V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr v pracovný deň nasledujúci po pripísaní celej kúpnej ceny zaplatenej v jednej splátke  na účet predávajúceho a spravidla doručený od 24 – 48 hodín od objednávky.

Doručenie tovaru závisí od osôb doručujúcich tovar a prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak tovar nie je skladom,  je označený pojmom  “nie je na sklade”; v takom prípade je možné kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného tovaru. Predávajúci oznámi kupujúcemu dodaciu lehotu a po jej odsúhlasení zo strany kupujúceho vznikne kúpna zmluva spôsobom určeným v týchto VZP.

Ceny za doručenie sú uvádzané na webovej stránke predávajúceho alebo v Objednávke resp. v objednávkovom formulári a kupujúcemu sú oznámené pred objednaním príslušného tovaru. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu za doručenie tovaru spolu s cenou tovaru.

 

Prevzatie tovaru

Prevzatím tovaru je okamih, v ktorom kupujúci prevzal tovar od predávajúceho alebo od osoby, ktorá tovar podľa týchto VZP doručuje.

Kupujúci sa zaväzuje, že ihneď po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje predávajúceho najneskôr v ten istý pracovný deň. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od osoby doručujúcej tovar podľa týchto VZP (ďalej aj len dopravca), je kupujúci oprávnený z dôvodu efektívnejšej obrany jeho práv tovar neprevziať a spísať s dopravcom protokol a o tejto skutočnosti informovať predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená, zaväzuje sa a je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky,  odoslaním a prepravou tovaru.

 

Záruka, záručný list

Záručná doba na každý produkt  je 24 mesiacov, v prípade, že je na obale tovaru uvedená dlhšia záručná doba, platí záručná doba dlhšia. Dlhšia záručná doba sa môže vzťahovať aj len na niektorú časť tovaru. Záručná doba začína plynúť od prevzatia príslušného tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie (exspiračná doba), neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Niektoré výrobky s ohľadom na ich vlastnosti a životnosť sa musia použiť najneskôr do uplynutia doby expirácie, ktorá je vždy vyznačená na ich obale v zmysle štátnych záväzných noriem a právneho poriadku SR.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Kupujúci je povinný požiadať o záručný list písomne. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Predávajúci vzhľadom na povahu predávaných vecí poskytuje namiesto záručného listu faktúru.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, názov predávajúceho, jeho miesto podnikania, IČO), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonom stanovenej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste alebo v inej písomnosti.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a vady tovaru spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním tovaru na iný účel alebo iným spôsobom, ako je určené výrobcom alebo predávajúcim, a pod., a v prípade, že k predávanej veci je priložený návod na použitie, montážny návod, technický list, resp. iný návod či pokyny na použitie, nezodpovedá predávajúci v rámci zodpovednosti za vady kupujúcemu v prípade, že bol tovar použitý v rozpore s pravidlami a podmienkami na použitie uvedené v  takom dokumente priloženom k tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na veci, ktoré kupujúci dostal spolu s tovarom od predávajúceho zadarmo. 

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec, za vec bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Reklamáciu kupujúci uplatňuje na adrese predávajúceho. Na rovnakej adrese môže kupujúci podávať podnety a sťažnosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, ak nedošlo k jej riadnemu vybaveniu, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta, počas tejto doby záručná doba na príslušný tovar alebo jeho časť, na ktorú sa vzťahuje reklamácia, ktorá je vybavovaná samostatne (teda nie ako reklamácia na celý tovar), neplynie. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci  zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, sťažnosti alebo podnetu,  kupujúci tovar zabalí do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady uvedený v  Reklamačnom formulári a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) a doručí ho na adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady, a to poštou alebo  akoukoľvek kuriérskou spoločnosťou alebo službou Zásielkovňa. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu čistý a v stave dovoľujúcom manipuláciu s tovarom bez ohrozenia a bez hrozby vzniku škody na iných veciach alebo na tovare.

Adresa pre uplatnenie reklamácie:

Ing. Martina Hlinková – Botkovo,

Šintava 172, 92551 Šintava

e-mail: info@botkovo.sk

tel.: +421 908 205 607

 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – alebo výmena tovaru

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo ho neodoslať, vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie kupujúcim preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru (vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie a pod., ktoré kupujúci zaplatil za doručenie tovaru). Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku – takéto zásielky nebudú prevzaté) kupujúci na adresu sídla predávajúceho  a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar nepoužitý a zabalený v pôvodnom neporušenom obale späť akoukoľvek kuriérskou spoločnosťou alebo službou Packeta.

 

Adresa pre odstúpenie zmluvy – výmena tovaru

Ing. Martina Hlinková – Botkovo

Šintava 172, 92551 Šintava

e-mail: info@botkovo.sk

tel.: +421 908/205 607 

 

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je kupujúci oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je kupujúci zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým kupujúci zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby, ak sa tak dohodne s kupujúcim.

 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu takto spôsobenej škody a kupujúci je povinný ju nahradiť.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy kupujúcemu odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal.

V sporoch, ktorých hodnota sporu nepresahuje 20,- Eur, môže subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odmietnuť, ak z pravidiel subjektu alternatívneho riešenia sporu nevyplýva niečo iné. Kupujúci sa musí pred podaním návrhu preukázateľne pokúsiť spor vyriešiť komunikáciou s predávajúcim.

Alternatívne riešenie sporu je pre kupujúceho spravidla bezplatné. Ak je spoplatnené, výška poplatku je stanovená subjektom alternatívneho riešenia sporu. Kupujúci sa môže obrátiť s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo iný subjekt alternatívneho riešenia sporu uvedený na webovom sídle MH SR (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár (http://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) alebo ho podať prostredníctvom Európskej platformy RSO  (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm) podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

Ďalšie informácie o podmienkach alternatívneho riešenia sporov nájde kupujúci v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Poskytnutím týchto informácií si predávajúci plní svoju informačnú povinnosť vyplývajúcu z § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

 

Ochrana osobných údajov

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) e-mailom alebo písomne.

Informácie o kupujúcich sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze predávajúceho – prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mail. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia záväzkov predávajúceho, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva nie je predávajúcim archivovaná a nie je kupujúcemu dostupná na požiadanie.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj,  Pekárska 23, 917 01 Trnava, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 033/321 25 27

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Záverečné ustanovenia
Tieto VZP  ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.botkovo.sk a vzťahujú sa na príslušnú zmluvu v znení účinnom k okamihu uzatvorenia zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VZP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VZP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany dohodli, že v prípade pochybností sa za dobu používania považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, ktorými je zachovaná písomná forma.

 

Tieto VZP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VZP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí, ibaže písomne navrhol predávajúcemu zmenu podmienok zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021

Na stiahnutie:

 1. Formulár na odstúpenie od zmluvy/Vrátenie tovaru
 2. Reklamačný formulár na stiahnutie.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. Ing. Martina Hlinková – Botkovo, s miestom podnikania Šintava 172, Šintava 92551,  IČO: 53 484 011,  zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Galanta, OU-GA-OZP-2020/014626-2, č. živnostenského registra 220 – 35705:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyVrátiť sa do e-shopu